GDPR

Sekretesspolicy (version 25.05.2018)

Med nedanstående uppgifter vill vi informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter om dig som finns hos oss och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen.

Ansvarig för behandling av personuppgifter och dataskyddsansvarig på företaget:

Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4, avsnitt 7 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är:

Konica Minolta Business Solutions Sweden
Box 1125, SE-164 22 KISTA
Telefon: +46-(0)8 627 75 00
E-post: info@konicaminolta.se

Du är alltid välkommen att vända dig till företagets dataskyddsansvariga med frågor som handlar om integritet:

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, DE-30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-post: dataprotection@konicaminolta.eu

John Smed
Quality- and Environment Manager, Danmark och Sverige
Konica Minolta Business Solutions Sweden
Box 1125, SE-164 22 KISTA
Telefon: +45-(0)72 21 26 35
E-post: john.smed@konicaminolta.dk

 

Dina rättigheter
Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter om dig som behandlas av oss:

-       Att begära information om vilka kategorier av uppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, eventuella mottagare eller kategorier av mottagare av dina uppgifter samt hur länge uppgifterna ska sparas (art. 15 dataskyddsförordningen)

-       Att begära rättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter (art. 16 dataskyddsförordningen)

-       Att inom ramen för artikel 17 dataskyddsförordningen begära att uppgifter raderas – i synnerhet när personuppgifterna inte längre krävs för det avsedda ändamålet resp. behandlas på ett olagligt sätt, eller om du har återkallat ett godkännande eller invänt mot att de behandlas

-       Att under vissa villkor enligt artikel 18 dataskyddsförordningen kräva att behandlingen av uppgifter begränsas, såvida det exempelvis inte går att radera dem eller om skyldigheten att radera dem är tveksam

-       Att inom ramen för dataportabilitet enligt artikel 20 dataskyddsförordningen få tillgång till de personuppgifter om dig som du lämnat till oss i ett strukturerat och vanligt förekommande, maskinläsbart format samt vid behov överföra dem till andra

-       Att av anledningar som följer av din speciella situation invända mot behandlingen av uppgifter på grund av ett berättigat intresse (art. 21, avsnitt 1 dataskyddsförordningen)

-       Att när som helst återkalla ett givet samtycke med verkan för framtiden (art. 7, avsnitt 3 dataskyddsförordningen); detta gäller naturligtvis även för samtycken som du lämnat till oss innan dataskyddsförordningen började gälla

-       Att lämna in klagomål över behandlingen av uppgifterna till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 dataskyddsförordningen

 

Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats
Om du endast besöker vår webbplats i rent informationssyfte, dvs. utan att registrera dig eller på annat sätt överlämna information till oss, samlar vi enbart in de personuppgifter som din personliga webbläsare skickar till vår server. Uppgifterna krävs av tekniska skäl för att du ska kunna se webbplatsen. Dessutom krävs uppgifterna av tekniska skäl för att stabiliteten och säkerheten hos webbplatsen ska kunna garanteras. (Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen).

-       IP-adress

-       Datum och klockslag för förfrågan

-       Ursprungsland för förfrågan

-       Innehållet i begäran (specifik sida)

-       Åtkomststatus/http-statuskod

-       Webbplatsen som begäran kommer från

-       Webbläsare

-       Operativsystem och gränssnitt

-       Webbläsarens språk och programversion

-       Överförd datamängd vid varje tillfälle

-       Tidszonsskillnad mot GMT (Greenwich Mean Time)

Vissa av de tjänster som erbjuds på vår webbplats kan vi bara tillhandahålla om vi kan komma i kontakt med dig. För att kunna utnyttja dessa tjänster måste du därför lämna oss vissa personuppgifter (kontaktuppgifter). Vi samlar endast in, använder och behandlar dessa uppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den aktuella tjänsten åt dig. Om du kontaktar oss per e-post eller via ett kontaktformulär kommer vi att spara de uppgifter du lämnar (din e-postadress samt eventuella, ytterligare uppgifter som du lämnar frivilligt, till exempel ditt namn och telefonnummer) för att kunna behandla din förfrågan och vid behov svara på dina frågor. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter, raderar vi dem. Vid rättsliga krav på lagring begränsar vi behandlingen. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

Syftet med behandlingen, rättslig grund och lagringstid
När vi begär samtycke till behandling av dina personuppgifter är den rättsliga grunden för detta artikel 6, avsnitt 1, punkt 1a dataskyddsförordningen. När vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan avtalet tecknas som följer av din förfrågan, utgörs den rättsliga grunden för behandlingen av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1b dataskyddsförordningen. I de fall när behandling av personuppgifter krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vilar på oss, utgår behandlingen från artikel 6, avsnitt 1, punkt 1c dataskyddsförordningen. Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt företag eller en tredje parts berättigade intressen, och om inte samtidigt dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, så gäller artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen som rättslig grund för behandlingen.

Om inte annat anges, tar vi bort personuppgifter i enlighet med artikel 17 och 18 dataskyddsförordningen eller begränsar dessa vid behandlingen. Vi behandlar och lagrar alltid bara dina personuppgifter så länge som de krävs för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Uppgifter som inte längre krävs för sitt ändamål tas regelbundet bort, såvida det inte krävs en tidsbegränsad ytterligare behandling som kan bero på andra rättsligt tillåtna syften, exempelvis för att uppfylla krav som gäller för oss som företag enligt bokföringslagen (1999:1078).

För att förhindra uteblivna betalningar gör vi i enskilda fall vid behov en kreditkontroll innan avtalet ingås och inom ramen för relevanta avtalsändringar, i de fall när vi tillhandahåller tjänster som debiteras i efterhand. Genom en sådan kreditkontroll skyddar vi oss mot uteblivna betalningar. Med hjälp av scoring (kreditvärdighetsberäkning) bedömer vi om kunden kan uppfylla sin avtalsenliga betalningsskyldighet. Vi använder den beräknade scoringpoängen som stöd vid beslutet. Kreditvärderingsberäkningen bygger på en etablerad matematisk-statistisk metod. Resultatet av kreditvärderingen sparas i 365 dagar.

På vår webbplats använder vi webbkakor. Kakor (cookies) är små textfiler som sparas på din hårddisk med tilldelning till webbläsaren du använder, och som skickar information till den plats som placerat kakan. De flesta av de kakor vi använder raderas när du stänger webbläsaren (så kallade tillfälliga kakor eller sessionskakor). Andra kakor sparas på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta kakor). Via denna länk [FR3] kan du se vilka kakor vi använder och hur länge de sparas. I din webbläsares inställningar kan du välja att inte godkänna kakor, eller att enbart vägra att godkänna kakor från exempelvis tredje part, så kallade tredjepartskakor. Tänk dock på att dina webbläsarinställningar ibland kan medföra att du inte kommer åt alla funktioner i våra online-erbjudanden.

Mottagare av dina uppgifter
Som grundregel varken säljer eller överför vi användaruppgifter. Överföring till tredje part utöver de ramar som beskrivs i denna sekretesspolicy sker endast om det krävs för att kunna utföra den begärda tjänsten. För att kunna erbjuda våra tjänster arbetar vi tillsammans med samarbetspartner. Dessa tillhandahåller tjänster till dig under eget ansvar/i samband med ditt avtal med oss. Du kan godkänna vår samarbetspartners medverkan i samband med att du beställer tjänsten, eller så kan medverkan bygga på laglig tillåtelse. Dessutom arbetar vi med personuppgiftsbiträden inom ramen för artikel 28 dataskyddsförordningen vid behandling av uppgifter inom bland annat områdena marknadsföring, försäljning, IT, logistik och personal. Våra personuppgiftsbiträden har valts med yttersta omsorg. Vid kontrakterad behandling av uppgifter ansvarar vi fortfarande för skyddet av dina uppgifter. Dessutom förekommer det fall när vi överlämnar uppgifter till statliga myndigheter som kräver detta. Det sker dock endast när vi är juridiskt skyldiga att göra så, till exempel när det finns en domstolsorder.

Var behandlas mina uppgifter:

Dina uppgifter behandlas i princip endast i Tyskland och andra europeiska länder (EU/EES). Om dina uppgifter i mycket begränsade undantagsfall behandlas i länder utanför Europeiska unionen (så kallade tredjeländer) sker detta endast om du uttryckligen har samtyckt till det, om det föreskrivs i lag eller om det är nödvändigt för våra tjänster till dig. Skulle vi i sådana undantagsfall behandla uppgifter i tredjeland, krävs alltid vissa åtgärder (dvs. det ska finnas ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen eller ha vidtagits lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 44 ff. dataskyddsförordningen).

Reklam/spårning

Webbanalys:

Användning av Piwik
Den här webbplatsen använder sig av Piwik, en öppen källkod för statistisk analys av besöken. Piwik använder sig av så kallade kakor – textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Den information om hur du använder webbplatsen som kakan skapar sparas på vår server i Tyskland. Webbplatsen använder Piwik med tillägget ”AnonymizeIP”. Det gör IP-adressen anonym direkt efter behandlingen och innan den sparas. På så vis blir det omöjligt att knyta IP-adressen till en person. Vi samkör inte uppgifter från Piwik med andra uppgifter som vi samlat in. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte tillåter kakor. Det kan dock medföra att en del funktioner på webbplatsen inte går att använda. Du kan även avaktivera Piwik genom att placera en avaktiveringskaka för Piwik på din webbläsare från den här länken[FR4] . För mer information om integritetsskydd hos tredjepartpartsleverantörer, se: http://piwik.org/privacy/policy. Den rättsliga grunden för användning av Piwik utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

Användning av Google Analytics
Den här webbplatsen använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av så kallade kakor – textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Den information om hur du använder webbplatsen som kakan skapar skickas normalt till en server hos Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer Google dock att dessförinnan förkorta din IP-adress inom Europeiska Unionens medlemsstater, liksom inom andra stater som deltar i avtalet.om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsens ägare använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt för att tillhandahålla andra tjänster åt webbplatsägaren beträffande användningen av webbplatsen och internet. Google kommer inte att samköra IP-adressen som Google Analytics hämtar från din webbläsare med andra uppgifter. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte sparar kakor. Det kan dock medföra att en del funktioner på webbplatsen inte går att använda. Du kan även förhindra att Google samlar in uppgifter som skapas av dina kakor och gäller hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter genom att hämta och installera plugin-programmet från följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se).

Webbplatsen använder Google Analytic med tillägget ”AnonymizeIP()”. Det gör att IP-adresserna bearbetas i förkortat skick, vilket gör det omöjligt att knyta dem till en person. I den mån uppgifterna som samlas in om dig innehåller en personlig referens kommer den genast att uteslutas så att personuppgifterna omedelbart raderas.

Vi använder Google Analytics för att kunna analysera och regelbundet förbättra vår webbplats. Genom den erhållna statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google certifierat sig enligt Privacy Shield mellan EU och USA (se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Information om tredjepartsleverantörer: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Mer information om användarvillkor och sekretess hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/se.html och http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

Användning av Google AdWords och återannonsering
Vi utnyttjar erbjudandet från Google AdWords, om att med hjälp av reklammedel (så kallade Google-annonser) dra uppmärksamheten till våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Google levererar dessa reklammedel via så kallade annonsservrar. Dessa använder sig av annonsserverkakor som gör det möjligt att analysera prestandaparametrar (t.ex. annonsvisningar, klick eller konverteringar). På så vis kan vi avgöra hur framgångsrika de olika reklamåtgärderna är. Hittar du till vår webbplats via en annons från Google kommer Google AdWords att spara en kaka på din enhet. I denna kaka sparas analysvärden som kakans unika ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning, opt-out-information (dvs. om avregistrering, markering av att användaren längre vill bli kontaktad). De kakor som Google AdWords placerar upphör normalt att gälla efter 30 dagar. De ska inte göra det möjligt att identifiera dig personligen. Snarare gör de det möjligt för Google AdWords att känna igen din webbläsare. Besöker du vissa sidor på webbplatsen hos en AdWords-kund, kan Google och kunden se att du har omdirigerats till kundsidan från en annons du klickat på. Google ger oss som AdWords-kund tillgång till en statistisk analys. Utifrån denna analys kan vi mäta effektiviteten hos de reklamåtgärder vi använder. Därutöver får vi inga ytterligare uppgifter, framför allt kan vi inte identifiera dig genom informationen. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkterna 1a och 1f dataskyddsförordningen.

Denna webbplats arbetar dessutom med återannonsering. Remarketing möjliggör en målinriktad, intressebaserad annonsering över hela Googles Display-nätverket baserad på tidigare besökta webbplatser. För att kunna samla in återannonseringsrelaterade uppgifter används kakor. Både vi och tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder förstapartskakor (t.ex. Google Analytics-kakor) tillsammans med tredjepartskakor (t.ex. DoubleClick-kakor) att rikta in, optimera och visa annonser baserat på de tidigare besök en gjort användare på vår webbplats. De lagrade kakorna används av Google för att registrera och analysera ditt användarbeteende när du besöker olika webbplatser. Annonser från Konica Minolta kan därför visas även på andra webbplatser, av Google eller tredje part. Enligt egna uppgifter gör Google ingen samkörning av de uppgifter som samlas in här med de personuppgifter om dig som kan sparas av Google. Framför allt, hävdar Google, används pseudonymisering. Om du inte vill se annonser anpassade till dina intressen kan du avaktivera cookies i din webbläsare eller meddela Google detta för framtiden på länken https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer information om Googles integritetspolicy finns här: http://www.google.com/intl/se/policies/privacy/ och https://services.google.com/sitestats/de.html.

Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkterna 1a och 1f dataskyddsförordningen.

Adobe Analytics (Omniture)
Vi använder webbanalystjänsten Adobe Analytics (Omniture) för att kunna analysera och regelbundet förbättra vår webbplats. Genom den erhållna statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Adobe certifierat sig enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

För att möjliggöra analysen sparas kakor på din dator. Den information som samlas in på detta vis sparas på servrar, även i USA. Om du inte godkänner att kakor sparas, kan det medföra att en del funktioner på webbplatsen inte går att använda. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte sparar kakor eller trycka på knappen ”Avanmäl dig” på http://www.adobe.com/se/privacy/opt-out.html.

Webbplatsen använder Adobe Analytics (Omniture) med inställningarna ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” och ”Obfuscate IP-Removed”, vilket innebär att din IP-adress förkortas med den sista oktetten och ersätts med en generisk IP-adress, det vill säga en som inte längre går att identifiera. Det gör det omöjligt att knyta den till en person.

Information om tredjepartsleverantörer: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiken Irland; Mer information om integritetsskydd hos tredjepartpartsleverantörer hittar du här: http://www.adobe.com/se/privacy/policy.html.

Den rättsliga grunden för användning av Adobe Analytics (Omniture) utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

Nyhetsbrev
Konica Minolta ger ut ett nyhetsbrev för kunder och intresserade. Den enda uppgift som krävs för att du ska få nyhetsbrevet är din e-postadress. Att ange ytterligare, särskilt markerade uppgifter är frivilligt. Uppgifterna är avsedda för att vi ska kunna kontakta dig personligen. Registrering för nyhetsbrevet görs med så kallad dubbel opt-in. Det innebär att efter din registrering skickar vi dig ett mejl till den angivna e-postadressen, där vi ber dig om bekräftelse på att du vill få informationen. Om du inte bekräftar din registrering genom att klicka på länken i mejlet, kommer länken du tagit emot att stängas av och dina uppgifter att raderas. Godkänner du att få information, får du tillgång till följande uppgifter:

•                     Nyheter och information om Konica Minoltas produkter 

•                     Exklusiva inbjudningar till evenemang, mässor och webbseminarier

•                     Utskick av referensrapporter och framgångshistorier

•                     Marknadstrendanalyser i form av studier, marknadsundersökningar och tekniska rapporter

•                     Möjlighet att delta i kundundersökningar

I samband med registreringen sparar vi IP-adresserna som du använder och tidpunkten för anmälan och bekräftelsen. Om du ger oss ditt samtycke kommer vi att utvärdera ditt användarbeteende på våra webbplatser och inom det nyhetsbrev som skickats av oss samt lägga till din e-postadress/användarprofil i vår databas. Dessutom sparar vi information om vilken webbläsare du använder och de inställningar du har gjort i ditt operativsystem, samt information om internetanslutningen du använder för att nå vår webbplats.. Via det nyhetsbrev som skickas till dig får vi bland annat mottagnings- och läskvitton samt information om de länkar du klickat på i nyhetsbrevet. Vi sparar också vilka områden du besökt på vår hemsida och i våra appar. Genom att skapa en personlig användarprofil vill vi anpassa vår annonseringsmetod till dina intressen och optimera våra erbjudanden på hemsidan för dig.

Vårt nyhetsbrev innehåller information och nyheter från Konica Minolta Business Solutions Germany GmbH och andra företag inom koncernen (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG och Konica Minolta Sensing Europe B.V.).

Här kan du se ett exempel på vårt nyhetsbrev för att kunna bilda dig en uppfattning om det.

Du kan när som helst avregistrera dig från sändlistan. Du kan även skicka ett mejl till online@konicaminolta.de eller till adressen som anges i kontaktuppgifterna.

Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

Användning av Marketo
Vi använder Marketo vid registreringen av nyhetsbrevet samt för att skicka information dig. Med hjälp av Marketo samlar vi in statistiska data om hur webbplatsen och våra kommunikationsåtgärder används, för att kunna optimera vårt erbjudande samt för att genomföra e-postmarknadsföring och försäljningsaktiviteter. Behandlingen är delvis automatiserad, i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering). Marketo samlar din IP-adress och använder kakor (textfiler som lagras på din dator – se ovan) för att spåra och analysera användningen av webbplatsen för att kunna tillhandahålla information som anpassas efter användarnas intressen. Den information som skapas med hjälp av kakorna skickas till en av Marketos servrar (inom EU/EES) och sparas där. På uppdrag av oss använder Marketo denna information för att analysera hur registrerade användare utnyttjar webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte sparar kakor. Tänk dock på att dina webbläsarinställningar ibland kan medföra att du inte kommer åt alla funktioner i våra online-erbjudanden. För de oförutsedda undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Marketo certifierat sig enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dessutom har vi tecknat ett avtal med Marketo om dataskyddsförordningen.

Information om tredjepartsleverantörer: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; Du hittar Marketos sekretesspolicy på följande adress: legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/

Den rättsliga grunden för användning av Marketo utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

Youtube

Vi har lagt in YouTube-videoklipp på våra webbplatser. Dessa finns sparade på http://www.Youtube.com, men kan spelas direkt från webbplatsen. Vi har aktiverat det utökade sekretessläget när vi lagt in videoklippen på vår webbplats. Det betyder att inga uppgifter om dig överförs till YouTube så länge du inte spelar upp något av klippen. När du spelar upp klippen kommer dock uppgifter om dig att överföras till YouTube. Först och främst får YouTube information om att du har öppnat den aktuella sidan på vår webbplats. Dessutom är det möjligt att andra uppgifter som vi inte känner till överförs till YouTube. Vi kan inte påverka denna dataöverföring. Om du är inloggad på YouTube kommer de överförda uppgifterna att kopplas direkt till ditt konto. Vill du undvika en sådan tilldelning måste du logga ut från YouTube innan du spelar upp videoklippen på våra webbplatser. YouTube sparar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem till reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. En sådan analys kan framför allt genomföras (även för användare som inte är inloggade) för att skapa behovsanpassad reklam. Du har rätt att neka YouTube att skapa en användarprofil för dig, men måste meddela detta direkt till YouTube.

Närmare uppgifter om syftet med och omfattningen av insamlingen och behandlingen av uppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy. Där hittar du ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och har därför certifierat sig enligt Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Den rättsliga grunden för att lägga in videoklipp från Youtube utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt 1f dataskyddsförordningen.

 
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr
 Stäng   X
Uppgifter om hur vi behandlar de personuppgifter om dig som finns hos oss och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen. read more