Konica Minoltas allmänna leveransvillkor

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransvillkor (Leveransvillkoren) tillämpas på avtal mellan juridiska personer och Konica Minolta-företag och härutöver tillämpas även IT-företagens allmänna leveransvillkor-91, vid köp av hårdvaruprodukter från Konica Minolta´s Internetbutik i den mån dessa villkor inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Konica Minolta-företaget och Kunden. Konica Minolta äger rätt göra förändringar i Leveransvillkoren med verkan på order från Kund efter publiceringsdatum. Koneo äger rätt att vid Kunds första order utföra en kreditbedömning innan ordern bekräftas.

Produkt- och prisinformation

Konica Minolta reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris och lageruppgifter från leverantörer i Internetbutiken. Koneo kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Ordern är slutgiltigt godkänt först när Kunden erhåller en orderbekräftelse från Konica Minolta-företaget.

Pris och betalning

Priserna är angivna i svenska kronor netto exklusive frakt. På samtliga priser i Leveransvillkoren tillkommer moms. Konica Minolta förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering. Försäljning till juridiska personer sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum. Alternativt mot postförskott där postförskottsavgift tillkommer på 30 kr postpaket och 63 kr företagspaket. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har Konica Minolta rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Av Koneo-företaget kreditgodkända Kunder faktureras med 20 dagars kredit om inte annan överenskommits mellan det enskilda Konica Minolta-företaget och Kunden.

Fraktvillkor

Vid beställning av lagerförda produkter är leveranstiden normalt 24-48 timmar. Fraktkostnad tillkommer enligt överenskommelse med Konica Minolta-företag.

Äganderättsförebehåll

Beställda produkter förblir Konica Minolta-företagets egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan Konica Minolta-företagets skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning.

Returer/kundservice

För varor ur ordinarie sortiment vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt åsamkats skada accepterar Konica Minolta återköp under tio dagar från fakturadatum, undantaget Kontorsvaror återköp åtta dagar. För specialbeställda varor accepteras ej återköp. Kund som önskar återköp skall först kontakta kundservice hos angivet Konica Minolta-företag. Se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer och be om returnummer. Returnummer är giltigt i tio dagar. Vid återsändandet av varan skall returfrakten vara betald samt ordersedel och giltigt returdokument skall medfölja. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till Kunden. Vid återbetalning görs ett avdrag för fraktkostnaden samt maximalt 250 kronor jämte moms per produkt för täckande av Konica Minolta´s hanteringskostnader. Köparen skall dessutom ombesörja och betala kostnader för returfrakten vilket sker på köparens risk.

Garanti

Respektive tillverkares garantivillkor gäller. Konica Minolta åtar sig inte något ansvar för fel eller brist.

Reklamation

Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till Konica Minolta omgående, dock senast tio dagar från fakturadatum, undantaget kontorsvaror åtta dagar från fakturadatum, samt på nedan angivet sätt returnera varan. Vid reklamation skall Kunden kontakta kundservice hos angivet Konica Minolta-företag och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Se telefon, fax eller e-mailadress till ditt Konica Minolta-företag under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar inom vilken tid vara skall återsändas. Konica Minolta förbehåller sig rätt att utföra produktkontroll av varan samt debitera en testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Ansvar för fel

Konica Minolta´s ansvar för fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa Leveransvillkor.

Befrielsegrunder

Om Konica Minolta´s fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Konica Minolta inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Koneo inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Konica Minolta i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Koneo utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Konica Minolta under tid överstigande 12 månader, äger Kund häva avtalet.

Utöver Koneo´s rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot produkten eller att betala för den har Koneo, om avtalets fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kund häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Konica Minolta enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte Koneo varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen. Konica Minolta´s ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom förlust i näringsverksamhet och/eller inte heller på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Konica Minolta är inte heller ansvarig för skador som Konica Minolta då avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse.

Förlust av data

Konica Minolta ansvarar inte i något fall för förlust av lagrad information eller programvara. Konica Minolta uppmanar därför Kunden att alltid ta kopia på alla data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat tillbehör sker.

Leveranstider

Konica Minolta reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon o d vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Koneo kan ej heller ansvara för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden.


 
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr
 Stäng   X
Uppgifter om hur vi behandlar de personuppgifter om dig som finns hos oss och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen. read more